9.3.2018
Người thuyết trình: Lê Quốc Tuấn
Tiêu đề: Giới thiệu về Latex [pdf]
Tóm tắt: TBA


30.3.2018
Người thuyết trình: Lê Quốc Tuấn
Tiêu đề: Thực hành LaTeX [pdf]
Tóm tắt: TBA


6.4.2018
Người thuyết trình: Lê Quốc Tuấn
Tiêu đề: TikZ, PGF và Metapost [pdf][pdf]
Tóm tắt: Khác với các công cụ vẽ hình dạng WYSIWYG, Tikz, PGF và Metapost là lựa chọn tốt cho những đồ họa liên quan tới toán một cách chi tiết. Tikz và PGF quan tâm tỉ mỉ tới từng chi tiết của đồ họa, và sở hữu những thư viện lớn hỗ trợ tự động nhiều hình họa quen thuộc. Metapost với cú pháp dễ hiểu, gần với các ngôn ngữ lập trình hiện đại, cho phép người dùng tự định nghĩa hàm số trong quá trình vẽ.


27.4.2018
Người thuyết trình: Lê Quốc Tuấn
Tiêu đề: Hệ điều hành Linux [pdf][pdf]
Tóm tắt: Linux là một hệ điều hành cho phép người dùng quyền thực thi và sáng tạo tối đa. Có nhiều “boring task” có thể thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả nhờ hệ điều hành này. Trải nghiệm với Linux để xem liệu mình là một geek hay non-geek và hiểu sâu hơn cách thức chiếc máy tính của mình hoạt động.


4.5.2018
Người thuyết trình: Lê Quốc Tuấn
Tiêu đề: Giới thiệu lập trình C/C++
Tóm tắt: TBA


11.5.2018
Người thuyết trình: Lê Quốc Tuấn
Tiêu đề: Lập trình C++ 2 [pdf]
Tóm tắt: TBA


18.5.2018
Người thuyết trình: Lê Quốc Tuấn
Tiêu đề: Lập trình C++ 3 [pdf][pdf]
Tóm tắt: TBA


6.6.2018
Người thuyết trình: Hoàng Anh Quân
Tiêu đề: Thuật toán 1 – Phân tích thuật toán [pdf][pdf]
Tóm tắt: Thuật toán là một khái niệm nền tảng của khoa học máy tính. Nó được sử dụng để xử lý dữ liệu một cách hiệu quả. Có nhiều tiêu chí để đánh giá mức độ hiệu quả của một thuật toán. Một trong số những tiêu chí quan trọng là độ phức tạp của thời gian (time complexity).


13.6.2018
Người thuyết trình: Hoàng Thị Thảo, Lê Quốc Tuấn
Tiêu đề: Thuật toán 2 – Cơ sở dữ liệu và các thuật toán sắp xếp (sorting) [pdf][pdf]
Tóm tắt: Thuật toán sắp xếp là thuật toán đặt các phần tử của một danh sách theo một thứ tự nhất định dựa trên một quan hệ xác định mức độ ưu tiên. Có nhiều thuật toán sắp xếp, khi so sánh các thuật toán ta thường quan tâm đến thời gian chạy, bộ nhớ, độ ổn định.


20.6.2018
Người thuyết trình: Đỗ Xuân Anh, Đỗ Đình Khuê
Tiêu đề: Thuật toán 3 – Searching [pdf]
Tóm tắt: TBA


30.8, 6.9, 13.9.2018
Người thuyết trình: N/A
Tiêu đề: Tối ưu tuyến tính [video][video][video]
Tóm tắt: TBA


20, 27.9.2018
Người thuyết trình: N/A
Tiêu đề: Tìm hiểu về SCIP và ZIMPL
Tóm tắt: TBA


11.10.2018
Người thuyết trình: Đặng Đình Tài
Tiêu đề: Giới thiệu về đồ thị và duyệt đồ thị
Tóm tắt: TBA


18.10.2018
Người thuyết trình: Hoàng Thị Thảo [pdf]
Tiêu đề: Cây bao trùm nhỏ nhất
Tóm tắt: TBA


25.10.2018
Người thuyết trình: Đỗ Xuân Anh
Tiêu đề: Bài toán đường đi ngắn nhất [pdf]
Tóm tắt: TBA


29.11.2018
Người thuyết trình: Hoàng Anh Quân
Tiêu đề: Bài toán luồng cực đại và lát cắt cực tiểu [pdf][pdf]
Tóm tắt: TBA


13.12.2018
Người thuyết trình: Lê Quốc Tuấn
Tiêu đề: Bài toán luồng cực tiểu [pdf]
Tóm tắt: TBA


20.12.2018
Người thuyết trình: Đỗ Đình Khuê
Tiêu đề: Bài toán ghép cặp [pdf]
Tóm tắt: TBA