Trang web này tập hợp lại các ghi chép và tài liệu của khóa seminar về toán ứng dụng tại Khoa Toán – Cơ – Tin học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Khóa seminar hoạt động trên cơ sở cùng tìm hiểu, cũng học tập, cùng nghiên cứu với nòng cốt chính là các em sinh viên dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia. Trong khóa seminar này các em sinh viên sẽ được rèn luyện các kĩ năng cần thiết từ thuyết trình, lập trình, làm việc nhóm đến nghiên cứu và phát triển thuật toán. Với phương châm học đi đôi với hành, các kiến thức thu thập được sẽ được trau dồi, phát triển và vận dụng vào các dự án thực tế.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Khóa seminar được bắt đầu từ tháng 3 năm 2018 với 8 thành viên và 1 cố vấn.

LIÊN HỆ

Mọi liên hệ xin gửi email về hoangnamdung at hus.edu.vn.