Ứng dụng của toán học

Toán ứng dụng

Giới thiệu

Trao đổi, đối thoại về ứng dụng

+ Một cuộc đối thoại giữa GS Ngô Bảo Châu và GS Ngô Quang Hưng được đăng trên Tạp chí Tia sáng, Tạp chí Pi. Link: http://tiasang.com.vn/-quan-ly-khoa-hoc/noi-chuyen-ve-toan-ung-dung-7114 + Vài suy nghĩ ngắn về toán ứng dụng và ứng dụng toán (Vũ Hà Văn): Link: https://vuhavan.wordpress.com/2014/01/14/vai-suy-nghi-ngan-ve-toan-ung-dung-va-ung-dung-toan/

WordPress 101

Sử dụng latex trong wordpress với QuickLatex: Documentation: http://www.holoborodko.com/pavel/quicklatex/ Ví dụ về công thức toán: At first, we sample in the ( is odd) equidistant points around :     where is some step. Then we interpolate points by polynomial (1)   Its coefficients are found as a solution of system of linear equations: (2)  …