Trao đổi, đối thoại về ứng dụng

+ Một cuộc đối thoại giữa GS Ngô Bảo Châu và GS Ngô Quang Hưng được đăng trên Tạp chí Tia sáng, Tạp chí Pi. Link: http://tiasang.com.vn/-quan-ly-khoa-hoc/noi-chuyen-ve-toan-ung-dung-7114 + Vài suy nghĩ ngắn về toán ứng dụng và ứng dụng toán (Vũ Hà Văn): Link: https://vuhavan.wordpress.com/2014/01/14/vai-suy-nghi-ngan-ve-toan-ung-dung-va-ung-dung-toan/