ĐỘI NGŨ CỐ VẤN

TS. Hoàng Nam Dũng
Sáng lập viên, cố vấn
Giảng viên ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THÀNH VIÊN HIỆN TẠI

Đỗ Xuân Anh
Sinh viên lớp K62 CNKHTN
ĐH Khoa học Tự nhiên

Đỗ Đình Khuê
Sinh viên lớp K59 CNKHTN
ĐH Khoa học Tự nhiên

Hoàng Anh Quân
Sinh viên lớp K62 CNKHTN
ĐH Khoa học Tự nhiên

Hoàng Thị Thảo
Học viên lớp cao học 2017-2019
ĐH Khoa học Tự nhiên

Lê Quốc Tuấn
Sinh viên lớp K58 CNKHTN
ĐH Khoa học Tự nhiên

 

CỰU THÀNH VIÊN

Trần Hoàng Anh
Sinh viên lớp K62 CNKHTN
ĐH Khoa học Tự nhiên

Đỗ Văn Quyết
Sinh viên lớp K62 CNKHTN
ĐH Khoa học Tự nhiên

Trần Xuân Thắng
Sinh viên lớp K59 CNKHTN
ĐH Khoa học Tự nhiên