Trang web này tập trung các slide bài giảng và bài tập của môn tối ưu hóa giảng dạy tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội vào học kì 2 năm học 2018-2019.


Các phần mềm và gói cần cài đặt: link.


Tuần 1

Slide bài giảng:

Bài tập về nhà: Bài 1.


Tuần 2

Slide bài giảng:

Bài tập về nhà: Bài 2.