Tối ưu rời rạc là bộ môn nghiên cứu về các bài toán tối ưu trong đó các biến số có tính rời rạc, ví dụ như là số nhị phân hay số nguyên. Tối ưu rời rạc có rất nhiều ứng dụng trong thực tế.

Trang web này tập trung các slide bài giảng và bài tập của môn tối ưu rời rạc giảng dạy tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội vào học kì 1 năm học 2018-2019.


Bài 1

Slides bài giảng:

1.1. Giới thiệu chung

1.2. Độ phức tạp tính toán

Bài tập về nhà: Bài tập 1


Bài 2

Slides bài giảng:

2.1. Đồ thị và duyệt đồ thị


Bài 3

Slides bài giảng:

3.1. Cây bao trùm. Demo.

Bài tập về nhà: Bài tập 2


Bài 4

Slides bài giảng:

4.1 Bài toán đường đi ngắn nhất. Demo.

Bài tập về nhà: Bài tập 3


Bài 5

Slides bài giảng:

5.1 Bài toán luồng cực đại, lát cắt cực tiểu.

5.2 Ví dụ 1.

5.2 Ví dụ 2.

5.3 Stanford

Bài tập về nhà: Bài tập 4


Bài 6

Slides bài giảng:

7.1 Bài toán ghép cặp. Hungarian method.

Bài tập về nhà: Bài tập 5


Bài 7

Slides bài giảng:

7.1 Bài toán ghép cặp bền vững (hôn nhân bền vững)


Bài 8

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ZIMPL và SCIP